Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Zaječarskog i Borskog upravnog okruga

VRSТE USLUGА KОЈЕ RЕGIОNАLNА PRIVRЕDNА KОМОRА ZАЈЕČАR PRUŽА ČLАNICАМА BЕZ NАKNАDЕ

1. Prevodilačke usluge ovlašćenog sudskog tumača zа еnglеski јеzik (mаnjеg оbimа)

2. Pоmоć prilikоm rеgistrоvаnjа firmi

3. Prеzеntаciја i оrgаnizаciја јаvnih rаsprаvа nоvih zаkоnа i pоdzаkоnskih аkаtа

4. Pružаnjе stručnе pоmоći privrеdnim društvimа zа usаglаšаvаnjе sа spеcifičnоstimа primеnе nоvih zаkоnа 

5. Stručnа pоmоć, infоrmаciје i tumаčеnjе člаnоvimа Kоmоrе u оblаsti privrеdnо-sistеmskih zаkоnа i njihоvој kоnkrеtnој primеni

6. Pоsrеdоvаnjе pri izrаdi kvаlifikоvаnih еlеktrоnskih sеrtifikаtа

7. Оrgаnizаciја i rеаlizаciја infоrmаtivnо – instruktivnih sеminаrа i drugih оblikа еdukаciја privrеdnikа, u sаrаdnji sа PKS, sа drugim RPK, оrgаnimа i оrgаnizаciјаmа izvаn kоmоrskоg sistеmа, sеminаrа, rаdiоniоcа i еdukаciја privrеdnikа kојi sе rеаlizuјu iz mеđunаrоdnih i dоmаćih dоnаciја, kао i sеminаrа, rаdiоnicа i drugih оblikа еdukаciја u vеzi sа еkоnоmskim аspеktimа pridruživаnjа ЕU u sаrаdnji sа pаrtnеrimа

8. Оrgаnizаciја mеđunаrоdnih pоslоvnih fоrumа, kоnfеrеnciја i sl.

Opširnije: VRSТE USLUGА KОЈЕ RЕGIОNАLNА PRIVRЕDNА KОМОRА ZАЈЕČАR PRUŽА ČLАNICАМА BЕZ NАKNАDЕ

Kvalifikovani elektronski sertifikati


ONLINE PRIJAVA ZA IZDAVANJE ELEKTRONSKOG SERTIFIKATA

Elektronski sertifikat Privredne komore Srbije

Rešenjem Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo (MTID) broj 345-01-00084/2009-01 od 11.09.2009. godine, sertifikaciono telo Privredne komore Srbije (PKS CA) je upisano u Registar sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata, pod rednim brojem 2 (dva).

Sertifikaciono telo (CA) je pravno lice koje izdaje elektronske sertifikate u skladu sa odredbama Zakona o elektronskom potpisu. Elektronski sertifikati PKS CA su namenjeni svim učesnicima elektronskog poslovanja u Republici Srbiji.

Elektronski sertifikati se formatiraju u standardnom formatu (X.509 standard) i sadrže: ime vlasnika sertifikata, javni ključ (formira se na osnovu asimetričnog kriptografskog sistema) i dodatne informacije kao što su: datum izdavanja i rok važnosti, ime CA koje je izdalo sertifikat. PKS CA je kao “treća strana od poverenja”, koja garantuje da dati javni ključ pripada definisanom korisniku i da svojim potpisom sertifikuje da je to istinito.

PKS CA utvrdjuje Opšta pravila pružanja usluge sertifikacije koja korisnicima obezbedjuju dovoljno informacija na osnovu kojih se mogu odlučiti o prihvatanju i o obimu usluga sertifikacije.

Opšta pravila sertifikacije PKS CA ugradjuju se u dokumenta:

* Politika sertifikacije (CP - Certificate Policy)

* Praktična pravila rada (CPS - Certification Practice Statement) 

Kvalifikovani elektronski sertifikat se izdaje na rok od 3 (tri) godine. PKS CA zaključuje sa korisnikom Ugovor o izdavanju i korišćenju kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Ugovor reguliše uslove pod kojima PKS CA izdaje korisniku kvalifikovani elektronski sertifikat.

PKS CA izdaje sledeće vrste sertifikata:

* Kvalifikovani elektronski sertifikati

* Elektronske sertifikate za Web servere 

Korisnici kvalifikovanih elektronskih sertifikata mogu biti:

* Ovlašćena fizička lica (fizička lica koja su ovlašćena od strane odgovornog lica da zastupaju Pravno lice u odredjenim slučajevima),

* Fizička lica

U slučaju eventualnih sporova, ugovorne strane ugovaraju nadležnost arbitražnog tela izabranog od Vlade Republike Srbije, alternativno Trgovinski sud u Beogradu.

PROCEDURA IZDAVANJA

Sertifikaciono telo PKS izdaje kvalifikovane elektronske sertifikate za privredne subjekte.

U cilju unapređenja i efikasnije realizacije Vaših zahteva, omogućili smo Vam:

ONLINE PRIJAVA ZA IZDAVANJE ELEKTRONSKOG SERTIFIKATA

Kompletna dokumentacija treba da sadrži:

Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata za privredne subjekte

Fotokopija lične karte zakonskog zastupnika

Fotokopija lične karte za svako ovlašćeno fizičko lice

Fotokopija izvoda o registraciji privrednog subjekta (APR)

Fotokopija OP obrasca

Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata se sastoji od dve strane, koje moraju biti overene i potpisane od strane zakonskog zastupnika:

Prva strana - Podaci o privrednom subjektu, zahtev za zakonskog zastupnika i jedno ovlašćeno lice

Druga strana - Dodatni spisak ovlašćenih lica za koje se zahteva izrada sertifikata (iz jednog privrednog subjekta više ovlašćenih fizičkih lica može podneti zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata.) 

Kvalifikovani elektronski sertifikat se izdaje na 3 godine.

Kvalifikovani elektronski sertifikat sa čitačem iznosi 3.000.00 + PDV;

Kvalifikovani elektronski sertifikat bez čitača iznosi 2.500.00 + PDV;

Kvalifikovani elektronski sertifikat na USB tokenu 3.000,00 + PDV;

Kompletnu dokumentaciju možete dostaviti lično, kurirom ili poštom uz povratnicu na adresu:

Privredna komora Srbije; Sertifikaciono telo; Resavska 13-15; 11000 Beograd

za sva dodatna pitanja možete se obratiti Registracionom telu Regionalne privredne komore Zaječar:

Regionalna privredna komora Zaječar, Nikole Pašića 37, 19000 Zaječar, kontakt osoba: Maja Milutinović, tel. 019 421 411 lok. 109 ili e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

Preuzimanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata na SSCD uređaju se vrši lično uz utvrđivanje identiteta od strane zaposlenog u Sertifikacionom/Registracionom telu. Rok za izradu sertifikata je 7 (sedam) dana od dana uplate i potpisivanja Ugovora o izdavanju kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

POSTUPAK KOD ISTEKA VAŽNOSTI KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG SERTIFIKATA

 

Saglasno važećim propisima, sertifikaciono telo je pravno lice koje izdaje elektronski sertifikat u skladu sa odredbama Zakona o elektronskom potpisu. Kvalifikovani elektronski sertifikat Privredna komora Srbije izdaje sa rokom važenja od 3 godine.

Rešenjem Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo od 11.09.2009. godine sertifikaciono telo Privredne komore Srbije je upisano u Registar sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elelktronskih sertifikata.

Imajući u vidu aktuelnost pitanja o obavezi postupanja kod produženja kvalifikovanog elektronskog sertifikata, obaveštavamo članice Regionalne privredne komore Zaječar, kojima ističe rok važenja kvalifikovanog elektronskog sertifikata o načinu i postupku koji je predviđen za njegovo produženje.

Ukoliko starom kvalifikovanom elektronskom sertifikatu ističe rok važenja, aktivnosti koje je potrebno sprovesti radi dobijanja novog su sledeće:
Nadležnom sertifikacionom telu u Privrednoj komori Srbije potrebno je podneti zahtev za opoziv starog kvalifikovanog elektronskog sertifikata (http://www.pks.rs/Usluge.aspx?IDUsluge=4&t=2) . Opoziv može zahtevati sam korisnik, zastupnik korisnika ili odgovorno lice iz privrednog subjekta za korisnika, a istovremeno je potrebno podneti kod istog organa zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Više informacija o kvalifikovanom elektronskom sertifikatu nalazi se na sajtu Privredne komore Srbije www.pks.rs/ca, a možete se informisati i na telefon 019/421411, kontakt osoba u registracionom telu RPK Zaječar je Maja Milutinović.

Promotivni film

Promotivni film RPK Zaječar
Upis učenika - dualno obrazovanje
Pravilnici - dualno obrazovanjeprijava trenera u dualnom obrazovanju
parlament
RS MTTT baner

.