Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Zaječarskog i Borskog upravnog okruga

Statut

Na osnovu člana 2, 2a, 14. i 20. Zakona o privrednim komorama ("Sl. glasnik RS", br.65/2001, 36/2009 i 99/2011), Skupština Regionalne privredne komore Zaječar, na predlog Upravnog odbora Regionalne privredne komore Zaječar, na sednici održanoj  9. aprila 2014. godine, donela je

S T A T U T
REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE ZAJEČAR

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.
    
Regionalna privredna komora Zaječar (u daljem tekstu: Komora) je interesna, samostalna i poslovno-stručna organizacija privrednih društava, preduzetnika, banaka, organizacija za osiguranje imovine i lica i drugih oblika  organizovanja koje obavljaju registrovanu privrednu delatnost na teritoriji Grada Zaječara i opština: Boljevac, Knjaževac, Sokobanja, Bor, Kladovo, Majdanpek i Negotin (u daljem tekstu: područje Komore).
Komora, kao deo jedinstvenog povezivanja privrednih subjekata, učestvuje u obezbeđivanju i ostvarivanju zajedničkih interesa svojih članova i time pospešivanju privrednog razvoja na području svoje nadležnosti.

Član 2.
    
Shodno Zakonu o privrednim komorama ( u daljem tekstu: Zakon), naziv Komore je: Regionalna privredna komora Zaječar.

Sedište Komore je u Zaječaru, u ulici Nikole Pašića broj 37.

Pri poslovanju sa inostranstvom, kao naziv Komore upotrebljava se: REGIONAL CHAMBER OF ECONOMY ZAJECAR.

U marketinške i druge slične svrhe, kao naziv Komore se može koristiti: TIMOČKA PRIVREDNA KOMORA (skraćeno TPK), ili na engleskom: TIMOK CHAMBER OF ECONOMY (skraćeno TCE).

Komora može na svom području osnivati organizacione jedinice (ispostave, ekspoziture, centre i  agencije) u skladu sa ovim Statutom.

Odluku o osnivanju organizacione jedinice iz prethodnog stava donosi Upravni odbor Komore.

Član 3.
    
Komora ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima koje ima na osnovu Zakona i ovog Statuta.

Član 4.
    
Komora ima pečat okruglog oblika,  koji sadrži naziv i sedište Komore ispisan ćirilicom.
Komora može imati više pečata, u kom slučaju je obavezno njihovo obeležavanje rimskim brojevima.
U administrativnom i kancelarijskom poslovanju Komore, za obeležavanje i evidentiranja isprava i dokumenata primljenih ili sačinjenih u Komori, upotrebljavaju se štambilji koji ostavljaju otisak punog ili skraćenog naziva Komore, uz tekst koji omogućava upis brojeva, datuma ili drugih podataka.
Komora ima zaštitni znak čiji oblik i upotrebu utvrđuje Upravni odbor Komore.

II - ČLANOVI KOMORE

Član 5.

Članovi Komore mogu biti sva pravna i fizička lica koja obavljaju registrovanu privrednu delatnost na području Komore, i to:
Privredna društva i drugi oblici organizovanja koji obavljaju privrednu delatnost, banke i druge finansijske organizacije, kao i  organizacije za osiguranje imovine i lica, koji imaju sedište na teritoriji opština za koje je Komora osnovana.
Privredni subjekti iz prethodnog stava mogu biti članovi Komore i ukoliko obavljaju privrednu delatnost na teritoriji ove Komore, a sedište im je van područja za koje je Komora osnovana.
Preduzetnici koji u vidu registrovanog zanimanaja obavljaju privrednu delatnost i njihove zadruge  su članovi Komore preko opštih udruženja preduzetnika.
Zemljoradničke zadruge i drugi oblici organizovanja zemljoradnika mogu biti članovi Komore preko Okružnog zadružnog saveza Zaječar ili Okružnog zadružnog  saveza Bor.    
Članovi Komore mogu biti i poslovna i stručna udruženja i društva, organizacije koje obavljaju delatnost u oblastima zdravstvene, odnosno invalidske i boračke zaštite, društvene brige o deci i iz drugih oblasti, kao što je socijalna sigurnost, obrazovanje, nauka, kultura, fizička kultura, kao i organizacije koje svojom delatnošću unapređuju rad i poslovanje privrednih subjekata ili su u oblastima koje su uređene zakonom, o čemu odluku donosi Upravni odbor Komore.

Dosadašnji član Komore istupa iz članstva dostavaljanjem Komori pismenog obaveštenja o istupanju i prestaje da bude član Komore sa 31. decembrom tekuće godine, ukoliko je obaveštenje o istupanju dostavio najkasnije do 31. oktobra iste godine. U periodu od podnošenja obavešetenja o istupanju pa do kraja godine, član koji je podneo obaveštenje o istupanju ima sva prava i obaveze kao i ostali članovi Komore i u periodu do punovažnosti istupanja dužan je da reguliše sve svoje preuzete i stečene obaveze prema Komori.
Svojstvo člana Komore prestaje i usled prestanka rada člana Komore ili zbog nepoštovanja akata Komore, o čemu odlučuje UO Komore.
Članovi Komore koji ne dostave pismeno obavešetenje o istupanju nastavljaju da budu članovi Komore.

Attachments:
Download this file (STATUT.doc)STATUT.doc[ ]293 Kb

Upis učenika - dualno obrazovanje
Pravilnici - dualno obrazovanjeprijava trenera u dualnom obrazovanju
parlament
RS MTTT baner

.