Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Zaječarskog i Borskog upravnog okruga

POSEBNE OBAVEZE POSLODAVCA PREMA INSPEKCIJI RADA

Razmatrajući pitanja rada inspekcije rada na suzbijanju „rada na crno“ i primeni propisa o bezbednosti i zdravlјa na radu, a sve u saradnji sa inspekcijom rada – Odsek inspekcije rada za Zaječarski okrug, izdvajamo pregled Posebnih obaveza poslodavca prema inspekciji rada, propisanih zakonom o bezbednosti i zdravlјu na radu i zakonom o radu.

Redni broj O b a v e z a   p o s l o d o v c a Propis iz kog proističe obaveza

1

Da najmanje 8 dana pre početka rada izvesti nadležnu  inspekciju rada o početku svoga rada, rada odvojene jedinice kao i o promenama u tehnološkom procesu ukoliko se tim promenama menjaju uslovi rada Član 18. stav 1. Zakona o bezbedbnosti i zdravlјu na radu

2

Da (u delatnosti građevinarstva za radove na izgradnji   ili rekonstrukciji građevinskih objekata ili promene    tehnološkog procesa) za radove koji traju duže od 7 dana    izradi elaborat o uređenju gradilišta koji uz izveštaj o otpočinjanju radova dostavlјa nadležnoj inspekciji rada

Član 18. stav 2. Zakona o bezbedbnosti i zdravlјu na radu

3 Da o svakoj smrtnoj, teškoj ili kolektivnoj povredi na radu koja ima za posledicu sprečenost za rad povređenog  duže od 3 uzastopna radna dana, kao i o opasnoj pojavi  koja bi mogla da ugrozi bezbednost i zdravlјe zaposlenih obavesti inspekciju rada odmah, a najkasnije u roku od 24 časova   od njenog nastanka Član 50. Zakona o bezbedbnosti i zdravlјu na radu

4

Da inspektoru rada,radi vršenja nadzora omogući:

- ulazak u objekte i prostorije u svako doba kada ima  zaposlenih na radu

- odredi najmanje jednog zaposlenog koji će inspektoru  rada pružati potrebne podatke, informacije, obaveštenja akta i dokumentaciju

- uvid u dokaze o stabilnosti obekata

- uvid u primenjene mere bezbednosti i zdravlјa na radu na                         

 sredstvima za rad i u radnoj okolini;

- uvid u sredstva i opremu za ličnu zaštitu             

- uvid u podatke o evidencije o proizvodnji, korišćenju i

  skladištenju opasnih materija

Član 64. Zakona o bezbedbnosti i zdravlјu na radu

5

Poslodavac je naročito dužan da:

1. Aktom u pismenoj formi odredi lice za bezbednost i zdravlјe na radu

2. Zaposlenome odredi obavlјanje poslova na kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlјa na radu

3. Osposoblјava zaposlene za bezbedan i zdrav rad

4. Obezbedi zaposlenima korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu i da obezbedi održavanje tih sredstava i opreme u ispravno stanje

5. Angažuje pravno lice sa licencom radi sprovođenja preventivnihi periodičnih pregleda i ispitivanja opreme za rad i i preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline

6. Obezbedi na osnovu akta o proceni rizika i ocene službe medicine rada propisane lekarske preglede zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom                                                                                

7. Obezbedi pružanje prve pomoći kao i da osposobi odgovarajući broj zaposlenih za pružanje prve pomoći,spasavanje i evakuaciju u slučaju opasnosti i

8. Zaustavi svaku vrstu rada koja predstavlјa neposrednu opasnost za život ili zdravlјe zaposlenih

Član 15. Zakona o bezbedbnosti i zdravlјu na radu

6

Poslodavac, odgovorno lice kod poslodavca i zaposleni dužni su da inspektoru omoguće vršenje nadzora, uvid u  dokumentaciju i nesmetan rad i da mu obezbede podatke potrebne za vršenje inspekcijskog nadzora u skladu sa Zakonom Član 286.b Zakona o radu

Upis učenika - dualno obrazovanje
Pravilnici - dualno obrazovanje
parlament
RS MTTT baner

.